Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (mylast.company GmbH, Hauptstrasse 60, 67307 Göllheim, Duitsland, info@mypfote.com, telefoon: 063519998210, fax: 063519998209) van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

- Naar mylast.company GmbH, Hauptstrasse 60, 67307 Göllheim, Duitsland, info@mypfote.com, Fax: 063519998209

- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van het volgende
goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Annuleringsbeleid aangemaakt met de Vertrouwde winkels in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten.