Privacybeleid

Privacybeleid

* { font-family: DejaVu Sans, sans-serif; }

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Lars Denzer
Hoofdstraat 60
Göllheim

E-mail: info@mylast.company

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1. toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en het verzoek documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

 Hosting

De diensten voor hosting en weergave van de website worden in het kader van de verwerking namens ons gedeeltelijk door onze dienstverleners geleverd. Tenzij anders uitgelegd in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in daartoe bestemde formulieren op deze website verwerkt op hun servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking heeft bepaald dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden: Canada

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de VS en in andere landen buiten de EU en de EER. De Europese Commissie heeft voor deze landen geen adequaatheidsbesluit genomen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

2. gegevensverwerking voor contractverwerking en om contact met ons op te nemen

2.1 Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract

Ten behoeve van de contractverwerking (met inbegrip van vragen naar en verwerking van bestaande garantie- en prestatieclaims alsmede wettelijke actualiseringsverplichtingen) overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, aangezien wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om de overeenkomst te verwerken en wij de bestelling niet kunnen verzenden zonder hun specificatie. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende delen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Na volledige afwikkeling van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen conform art. 6 lid 1 zin 1 letter c DSGVO gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.2 Klantrekening

Voor zover u uw toestemming hiervoor hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantenrekening te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van de klantenrekening en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in dit privacybeleid of via een daartoe bestemde functie in de klantenaccount. Na het wissen van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact met ons opnemen

In het kader van klantencommunicatie verzamelen wij persoonlijke gegevens om uw aanvragen overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO te verwerken, wanneer u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoerformulieren. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

3 Gegevensverwerking ten behoeve van de verwerking van de overbrenging

Voor de uitvoering van het contract conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is.

 Doorgifte van gegevens aan verzenddienstverleners ten behoeve van kennisgeving van verzending

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, geven wij op basis van deze toestemming uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzenddienstverlener overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO, zodat de verzenddienstverlener vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving of coördinatie van de levering.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

4. gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Voor de verwerking van betalingen in onze online shop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betalingswijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die voor ons werken in het kader van de afwikkeling van bestellingen, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient de vervulling van het contract volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de aanbieders van betalingsdiensten zelf de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband geldt het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder.
Als u vragen heeft over onze partners voor betalingsverwerking en de grondslag van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen

In voorkomend geval verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen (bv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig art. 6, lid 1 zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

5. reclame per e-mail

5.1 E-mail nieuwsbrief zonder registratie en uw recht op bezwaar

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u daartegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7, lid 3, van de Duitse wet op de oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te doen voor soortgelijke producten als die welke u reeds in ons assortiment hebt gekocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen om onze klanten op publicitaire wijze aan te spreken, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze verklaring inzake gegevensbescherming beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de reclame-e-mail opgenomen link, zonder dat u daarvoor andere kosten moet maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.
Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 Verzending van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief kan ook worden verzonden door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie een besluit heeft genomen tot vaststelling van een passend niveau van gegevensbescherming: Canada

5.3 Verzending van evaluatieverzoeken per e-mail

Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6, lid 1 zin 1 lit. a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u te vragen uw bestelling te beoordelen via het beoordelingssysteem dat wij gebruiken. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in het ratingverzoek is opgenomen.

De ratingverzoeken kunnen ook worden verzonden door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

6. cookies en andere technologieën

 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies).
Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Daarnaast gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, is te vinden in de volgende delen van dit privacybeleid.

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Voor zover u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in het privacybeleid.

7 Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover u uw toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO, gebruiken wij op onze website de volgende cookies en andere technologieën van derde aanbieders. Na afloop van het doel en het gebruik van de desbetreffende technologie door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Verdere informatie, waaronder de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, is te vinden in de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de grondslag van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Adobe-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Wij gebruiken de hieronder beschreven technologieën van Adobe Systems, Software Ireland Limited, Ierland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland ("Adobe"). De automatisch door de Adobe-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Adobe, Inc., 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Adobe-technologieën wordt verzameld, wordt het verkort of volledig vervangen door een generiek IP-adres voordat het op de servers van Adobe wordt opgeslagen, door de overeenkomstige instellingen te activeren.

 Adobe lettertypen

Voor de uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld door de scriptcode "Adobe Fonts", doorgegeven aan Adobe en vervolgens verwerkt door Adobe. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO.

7.2 Gebruik van Google-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Wij gebruiken de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de respectieve technologie is gesloten tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig artikel 26 DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking door Google is te vinden in de Informatie over gegevensbescherming van Google.

 Google Analytics

Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tot gegevensverwerking door Google.

Voor een geoptimaliseerde marketing van onze website hebben wij de Instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -services". geactiveerd. Hierdoor krijgt Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan deze vervolgens gebruiken om de diensten van Google te verbeteren. Het delen van gegevens met Google onder deze instellingen voor gegevensuitwisseling is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de voor de verwerking verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking van de gegevens door Google.

Voor het maken en uitvoeren van tests gebruiken we ook de functie van de Google Analytics-extensie Google optimaliseren.

Voor de geoptimaliseerde marketing van onze website gebruiken wij het zogenaamde Google Optimize. Gebruikers-ID functie. Met deze functie kunnen wij een unieke, permanente ID toekennen aan uw interactiegegevens voor een of meer sessies op onze websites en zo uw gebruikersgedrag over apparaten en sessies heen analyseren.

Voor webanalyse, de uitbreidingsfunctie van Google Analytics Google Signalen maakt zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk. Voor zover uw apparaten met internetverbinding aan uw Google-account zijn gekoppeld en u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd, kan Google rapporten over uw gebruiksgedrag opstellen (met name de apparaatoverschrijdende gebruikerscijfers), zelfs als u van eindapparaat verandert. Wij verwerken daarbij geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken die op basis van Google Signals worden gegenereerd.

Voor webanalyse en reclamedoeleinden gebruikt de uitbreidingsfunctie van Google Analytics de zogenaamde "Google Signals". DoubleClick-cookie maakt het mogelijk uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website.

 Google AdSense

Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website weergegeven. Via de zogenaamde DoubleClick-cookie wordt het tonen van op interesses gebaseerde reclame mogelijk gemaakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website) en de automatische toekenning van een pseudonieme UserID, die wordt gebruikt om interesses te bepalen op basis van bezoeken aan deze en andere websites.

 Google Advertenties

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op de websites van derden wordt de zogenaamde Google Ads gebruikt wanneer u onze website bezoekt. Remarketing cookie wordt ingesteld wanneer u onze website bezoekt, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren.

Voor website analyse en event tracking meten we via de Google Ads Volgen van conversies uw latere gebruiksgedrag wanneer u via een advertentie van Google Ads op onze website terecht bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en kunnen gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld.

 Google Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, stuurt deze gegevens naar Google en verwerkt ze vervolgens. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

 Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en analyseert uw gebruik van onze website door middel van een zogenaamd JavaScript en cookies. Daarnaast worden andere cookies geëvalueerd die door Google-diensten in uw browser zijn opgeslagen. Uit de invoervelden van het desbetreffende formulier worden geen persoonsgegevens uitgelezen of opgeslagen.

 Google lettertypen

Voor de uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) door de scriptcode "Google Fonts" verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

 YouTube Video Plugin

Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de videoplugin van YouTube in de door ons gebruikte uitgebreide gegevensbeschermingsmodus verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens alleen door Google verwerkt als u een video afspeelt.

7.3 Gebruik van Facebook-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

 Gebruik van Facebook-pixel

Wij gebruiken de Facebook Pixel in het kader van de technologieën van de Meta Platforms Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook (by Meta)" of "Meta Platforms Ireland"). De Facebook-pixel verzamelt en slaat automatisch gegevens op (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. In het kader van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt informatie die kan worden gebruikt om personen te identificeren (bv. namen, e-mailadressen en telefoonnummers) ook verzameld en opgeslagen in gehashte vorm voor vergelijkingsdoeleinden. Daartoe wordt, wanneer u onze website bezoekt, automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel, die een pseudonieme CookieID gebruikt om uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt. Facebook (via Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, met name gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.
De automatisch door Facebook (door Meta) verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Als de overdracht van gegevens naar de VS onder onze verantwoordelijkheid valt, is onze samenwerking gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook (door Meta).

 Facebook analyses

Als onderdeel van de Facebook Business Tools worden statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website gemaakt op basis van de gegevens die met de Facebook Pixel worden verzameld over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over opdrachtverwerking door Facebook (door Meta). Hun analyse dient de optimale presentatie en marketing van onze website.

 Facebook Ads (advertentiemanager)

Via Facebook Ads maken we reclame voor deze website op Facebook (via Meta) en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de respectieve reclamecampagne. Facebook (door Meta) is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders bepaald voor de individuele technologieën, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking overeenkomstig art. 26 DSGVO. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Meta Platforms Ireland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland valt hier niet onder.

Op basis van de statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website die via Facebook Pixel worden gegenereerd, werken wij via Facebook Aangepast publiek groepsgewijze reclame op Facebook (door Meta) door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen. Facebook treedt (door Meta) op als onze verwerker in het kader van de uitgebreide gegevensmatching die plaatsvindt om de betreffende doelgroep te bepalen (zie hierboven).

Op basis van de door de Facebook-pixel ingestelde pseudonieme cookie-ID en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website werken wij via de Facebook-pixel het volgende uit Remarketing gepersonaliseerde reclame.

Over Facebook Pixel Conversies wij meten voor webanalyse en event tracking uw latere gebruiksgedrag wanneer u via een advertentie van Facebook Ads op onze website terecht bent gekomen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst voor orderverwerking door Facebook (by Meta).

7.4 Andere aanbieders van webanalyse- en onlinemarketingdiensten

 Gebruik van Hotjar voor webanalyse

Ten behoeve van de analyse van websites, technologieën van de Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta ("Hotjar"), worden automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder uw uitdrukkelijke toestemming, die afzonderlijk moet worden gegeven. Hotjar handelt namens ons.

 Gebruik van Pinterest Tag voor webanalyse en advertentiedoeleinden

Voor webanalyse en reclamedoeleinden op Pinterest en op de websites van derden gebruiken wij, wanneer u onze website bezoekt, technologieën van de Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest") automatisch door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) en door middel van een pseudonieme cookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt om op interesses gebaseerde reclame mogelijk te maken. Uit de verzamelde gegevens worden met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen opgesteld. Pinterest zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Pinterest account en deze gebruiken om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Pinterest en ontvangen alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Pinterest Tag. Op deze manier meten wij uw latere gebruiksgedrag voor websiteanalyse en event tracking als u via een advertentie van Pinterest op onze website terecht bent gekomen. De door Pinterest automatisch verzamelde informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO.

8. sociale media

8.1 Sociale plugins van Facebook (door Meta), Instagram (door Meta)

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand komt. Als u op een van de knoppen klikt, opent de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster van uw browser waar u bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen kunt klikken.

8.2 Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Instagram (door Meta)

Voor zover u overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1 letter a DSGVO uw toestemming aan de desbetreffende exploitant van de sociale media hebt gegeven, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden wanneer u onze online-aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden doorgaans cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de desbetreffende aanbieder van sociale media, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de kennisgevingen inzake gegevensbescherming van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht u hierbij nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De door Meta Platforms Ierland automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Voor meer informatie (Insights data information), zie hier.

Instagram (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van het bezoeken van een Instagram (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Voor meer informatie (Insights data information), zie hier.

9. contactmogelijkheden en uw rechten

9.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • In overeenstemming met art. 15 DSGVO, het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de daarin gespecificeerde mate;
 • overeenkomstig art. 16 DSGVO, het recht om onverwijld de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
 • overeenkomstig art. 17 DSGVO, het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij de verdere verwerking van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is.
  • voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van openbaar belang; of
  • het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
  • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;
 • overeenkomstig artikel 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of tot onze bedrijfscentrale.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking plaatsvindt met het oog op direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Nadat u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens hiervoor niet verder verwerken.

9.2 Contactmogelijkheden

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens alsmede intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Privacybeleid gemaakt met de Vertrouwde winkels Legal Texter in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten.